Emergente Enterprise Architecturen

Emergente Enterprise Architecturen

Hieronder zet de werkgroep Emergente Enterprise Architecturen haar uitgangspunten, ambities en doelen op een rij om dit nieuwe vakgebied te onderzoeken.

Visie en ambitie

Het marktmechanisme heeft zich de afgelopen eeuw ontwikkeld van create make sell naar sense and respond. De komende decennia zal dit marktmechanisme geleidelijk worden ingewisseld voor condition and emerge waarbij ideeën van consumenten en producenten zich via cocreatie naar nieuwe producten en diensten zullen ontwikkelen en welke zich in een steeds sneller tempo zullen opvolgen.

Wat is onze onderzoeksvraag?
Wat verstaan we onder emergente architecturen en hoe kan dit fenomeen toegevoegde waarde leveren voor organisaties op enterprise niveau?

Hoe willen we de toegevoegde waarde concretiseren?
Door een gedachtegoed en daarvan afgeleid instrumentarium te ontwikkelen gebaseerd op emergentie waarmee de kwaliteit van besluitvorming in organisaties sterk wordt verbeterd. De kwaliteit van besluitvorming kan worden afgezet tegen de mate waarin besluiten in lijn zijn met de zingeving van de organisatie. Onderzoeksvragen zijn daarbij hoe we dit meten en hoe we dit toetsen. Daarnaast bieden onze instrumenten handvaten om op de vormgeving we hebben het immers over architectuur van de enterprise aan te grijpen. We zullen daarbij de
niet-lineaire en emergente eigenschappen van complex adaptieve systemen waarnemen, omarmen en gericht – stimuleren (vooral niet beteugelen). Vragen hierbij zijn hoe we emergentie waarnemen en hoe we emergentie beinvloeden. Het instrumentarium zou kunnen bestaan uit: een assessment instrument, een analyse instrument en een stuurinstrument.

Wat is onze ambitie?
Emergente architectuur als instrument voor executives toegankelijk maken en zodanig dat dit instrument een aantoonbaar verschil maakt in de boardroom. Als belangrijk nevenproduct zien wij dit als hefboom om het vakgebied Architectuur uit het dal krijgen waarin het zich nu bevindt (zie Gartner’s hypecycle). Als resultante willen we met onze ambitie een positieve impact op bedrijf en maatschappij teweeg brengen.

Benadering

We maken dankbaar gebruik van gangbare wetenschappelijke theorieën om zo een voldoende fundamentele basis voor ons gedachtegoed over emergente architecturen te kunnen leggen. Daar waar nodig c.q. mogelijk zullen we eigen inzichten hieraan toevoegen. We willen ons bedienen van design science: rigor & relevance.

Wat is het karakter van het gedachtegoed dat we willen ontwikkelen?
Toepassingsgericht met een zekere wetenschappelijke robuustheid.

Welke focus leggen we in het onderzoek aan?
Informatie intensieve Enterprises | societal systems | binnen organisaties.
Emergentie binnen organisaties als verschijnsel.

Welke scope legt de werkgroep zichzelf op?
Bedrijfsvoering en IT vormen een integraal, samenhangend geheel.

Wat is de doelgroep aan wie we ons gedachtegoed richten?
Gericht op executives: zij die de regels van het spel vaststellen, daar waar de besluitvorming plaatsvindt, dus general management, business management en iedereen die daaraan adviseert.

Welke stance onderzoekshouding nemen we aan?
Vanuit systemen in brede zin. Systemen in context van organisaties, bedrijfsecosystemen, verander-organisaties, people, investments, markets, legal.

Aan welke externe uitingen zitten we te denken?
Publiceren (VNA), presenteren (LAC), …

Werkwijze

Hoe ziet onze werkgroep er qua samenstelling en volume uit?
Groeien naar 10 gemotiveerde en betrokken, bijdragende deelnemers. We hechten grote waarde aan fun en engaging. Daar waar de energie stroomt zullen we ons begeven is ons adagium. Alle inbreng is waardevol en domme vragen bestaan niet. Game als mogelijk artefact. Via zelfsturende subgroepen zullen onderdelen van het gedachtegoed worden
ontgonnen.

Hoe werken we samen?
Wisselende sessieleads. 1 x per maand plenair, 10x per jaar. Op wisselende locaties. Een plenaire sessie bestaat uit:
1. Nazorg deel: nabranders n.a.v. de vorige sessie worden besproken.
2. Inbreng deel: nieuw onderdeel/idee etc. (door individu/subgroep/externe).
3. Brainstorm deel: groep onderzoekt de positie, meerwaarde e.d. van het ingebrachte op ons gedachtegoed.
4. Wrap up deel: afhechten van het resultaat op het gedachtegoed Emergente Architecturen.

Contact

Frank Schalkwijk, Atos

Lid worden?

Het NAF kent lidmaatschap voor organisaties en individuen. U kunt
kiezen uit twee soorten lidmaatschappen:

Klik op een van de knoppen voor meer informatie.

X