Architectuur in het zorgdomein

Architectuur in het zorgdomein

Doel

De werkgroep Architectuur in het Zorgdomein richt zich op de bijdrage die informatie-architectuur kan bieden aan de ontwikkelingen in de zorg. Bij zorg gaat het om dienstverlening aan mensen. Mensen die zowel de opdrachtgever/client zijn als het object van de zorg. Onder meer om die reden is de zorg niet zonder meer vergelijkbaar met andere bedrijfstakken, al komen er vergelijkbare situaties en deelprocessen voor. Onder de noemer zorginformatie architectuur vat de werkgroep de enterprise architectuur samen verbijzonderd naar de specifieke rol en situatie van de zorg. Doel van de werkgroep is om aan het begrip zorginformatie architectuur inhoud te geven vanuit de verschillende invalshoeken in de zorg. De werkgroep benadert hiertoe de zorginformatie architectuur vanuit invalshoeken als doelarchitectuur, innovatie, de levenscyclus van informatiesystemen en vanuit het perspectief van onder meer de patient/client, de zorgverlener, de bestuurder van zorginstellingen, de zorgverzekeraar en de (informatie-)architect.

Belang

Het zorgdomein is van groot maatschappelijk belang en ontwikkelingen in de zorg zijn, vanuit toenemende vraag en beperkte menskracht en middelen onontkoombaar. De rol van ICT zal in de zorg de komende jaren blijven toenemen, niet alleen vanuit de noodzaak om de efficiency te verbeteren, maar ook vanuit maatschappelijke ontwikkelingen waarbinnen informatietechnologie een belangrijke rol speelt (zoals domotica, sociale media en mobile devices). Een beweging naar een grotere zelfstandigheid van de patient is reeds ingezet en daarbij hoort een grotere transparantie naar die patient toe. Binnen het zorglandschap is sprake van een groot aantal ketens waarbinnen partijen samenwerken, zoals huisarts-ziekenhuis-apotheek of huisarts-thuiszorg. Om deze ketens goed en efficient te laten functioneren is een goede (maar gecontroleerde en veilige) informatieuitwisseling noodzakelijk. Nieuwe technologie, met name op het gebied van ICT kan binnen de zorg worden ingezet om kwalitatieve en kwantitatieve verbeteringen te bereiken. Om internationale (IHE, HL7, EpSos), landelijke (BSN in de Zorg, UZI pas, LSP) en lokale projecten een plaats te geven naast technologische innovaties en eigen initiatieven is een benadering vanuit de helicopterview gewenst: architectuur.

Werkwijze

De werkgroep komt gemiddeld eens per maand samen. Naast actieve leden die bij de meeste werkgroepbijeenkomsten aanwezig zijn, zijn er ook volgers binnen de werkgroep die geïnteresseerd zijn, maar (nog) geen actieve bijdrage leveren. Ook die rol is binnen de werkgroep geaccepteerd, waarbij we natuurlijk wel hopen op af en toe een inbreng in de vorm van een mail of documentje. Maar verplicht is ook dat niet.
De werkgroep heeft in 2010 het boek Beter met Architectuur gepubliceerd, dat onder auspiciën van de NAF is uitgegeven. (ISBN 978-90-8753-625-1)

Contact

Lid worden?

Het NAF kent lidmaatschap voor organisaties en individuen. U kunt
kiezen uit twee soorten lidmaatschappen:

Klik op een van de knoppen voor meer informatie.

X